Studium

Chtěl bych, aby naše fakulta vychovávala nejlepší právníky, kteří mají nejen potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti, ale také pevné morální hodnoty. Studium má být náročné a kvalitní, s jasně danými pravidly, v kolegiálním prostředí založeném na vzájemném respektu. Při uskutečňování studijních programů je třeba klást důraz nejenom na teorii, ale také na její aplikaci v praxi.

Chci vědět více o studiu

Věda

Mým cílem je uskutečňování kvalitní vědy, jejíž výsledky jsou přínosem k poznání nebo relevantní pro společnost. Hodlám minimálně udržet stávající kvalitu vědecké činnosti, která byla v rámci mezinárodního hodnocení hodnocena známkou B.

Chci vědět více o vědě

Zahraničí

Chci fakultu, která bude více internacionalizovaná, a to jak v oblasti studijní, tak v oblasti vědecké, neboť v dnešní době je více než kdy dříve důležité, aby učitelé i studenti získávali mezinárodní zkušenosti v cizojazyčném prostředí, které posilují jejich akademický i vědecký rozhled.

Chci vědět více o zahraničí

Akademičtí a ostatní pracovníci

Akademický pracovník musí při nástupu na fakultu dostat jasnou vizi svého dalšího kariérního růstu. Kariérní růst nesmí záviset na osobních preferencích nebo antipatiích, ale musí se odvíjet od kvalitní výuky, vědecké činnosti a zapojení se do mezinárodní spolupráce.

Chci vědět více o pracovnících

Řízení a vedení fakulty, fakultní prostředí

Mám jasnou vizi řízení fakulty a budu ji prosazovat. Snížím počet členů kolegia děkana a učiním potřebné související změny v kompetencích jeho členů. Zřídím rozšířené kolegium děkana a provedu změny, které povedou k vyšší informovanosti fakultní veřejnosti o fakultním dění a k jejímu širšímu zapojení do tohoto dění.

Chci vědět více o řízení fakulty

Třetí role a komunikace

Mým cílem je fakulta, která je ochráncem hodnot právního státu, demokracie a humanismu.

Je třeba prosazovat jasnou, aktivní a srozumitelnou komunikaci dovnitř i navenek fakulty tradičními i moderními metodami. Chci podporovat aktivity, které posilují dobré jméno a třetí roli fakulty ve společnosti (např. univerzita třetího věku, program Street Law, letní školy pro veřejnost).

Chci vědět více o komunikaci