Mým cílem je uskutečňování kvalitní vědy, jejíž výsledky jsou přínosem k poznání nebo relevantní pro společnost. Hodlám minimálně udržet stávající kvalitu vědecké činnosti, která byla v rámci mezinárodního hodnocení hodnocena známkou B.

Chtěl bych, aby více publikačních výstupů zejména z oborů s mezinárodním nebo evropským přesahem bylo publikováno v časopisech zařazených v databázích WoS a Scopus. Stejně tak je ale třeba publikovat kvalitní monografie a komentáře k právním předpisům ve všech právních vědních oborech. Autory takových výstupů je pak třeba finančně podpořit, neboť jde nejenom o kvalitní vědecké výsledky, ale také o výsledky relevantní z hlediska hodnocení a financování vědy a kariérního růstu autorů.

V oblasti grantové činnosti hodlám podporovat získávání externích grantů, během svého mandátu budu usilovat o to, aby fakulta získala ERC grant.

Chci podporovat juniorskou vědu, a to řadou konkrétních nástrojů jako je například post-GA UK, účast na SVOČ nebo výjezdních seminářích.


Obecně

 • nastavit jasná a stabilní pravidla financování vědy z institucionálních prostředků (programy Cooperatio) včetně financování vědeckých pracovníků z těchto prostředků
  • jasně definovat roli vědeckého pracovníka a způsobu jeho financování z programů Cooperatio
  • podpora juniorské vědy
 • institucionálně cílit na zvýšení počtu studentů zapojených do SVOČ
 • motivovat studenty k tvůrčí činnosti a zapojování do grantů (zejména externích) a účasti na výjezdních seminářích

Publikační činnost

 • zaměřit se na kvalitní publikace v časopisech v databázích WoS a Scopus a na kvalitní výsledky, které mohou být uplatnitelné v modulu 1 v rámci hodnocení vědy podle Metodiky 17+ (monografie, kvalitní komentáře)
  • dostatečně finančně ohodnotit takové výsledky, finančně motivovat autory k jejich vytváření
 • podniknout kroky k tomu, aby fakultní časopisy byly zařazeny do databáze Scopus a výhledově do Emerging Sources Citation Index ve WoS
 • publikovat výstupy ve všech vědních právních oborech a oblastech, ať už tradičních nebo nových (např. právo ICT, zdravotnické právo, právo klimatických změn)
 • podporovat autory, kteří usilují o zahraniční publikace
  • oponování závěrů v rámci akademického pracoviště
  • jazyková korektura
  • pomoc ohledně volby časopisu nebo nakladatelství
 • prosadit větší automatizaci evidence publikačních výstupů v systému OBD

Granty

 • podávat žádosti o externí granty (zejména GA ČR a TA ČR) a zajistit administrativní a metodickou podporu pro žadatele (např. organizování seminářů pro žadatele o granty)
 • získat mezinárodní ERC grant a usilovat o získání grantů PRIMUS a UNCE jako předpokladů pro jeho získání
 • podporovat spolupráci akademických pracovišť při podávání a řešení důležitých mezinárodních projektů a grantů
 • zvýšit počet studentů doktorského studia, jimž byly přiděleny granty – každý student v prezenční formě studia by měl mít grant
  • vytvořit fakultní grantovou soutěž stipendií Post-GA UK (stipendia pro neúspěšné žadatele)
  • zvýšit počet žadatelů o GA UK; soustavná institucionální podpora