O mně a fakultě

Právnickou fakultu jsem začal studovat v roce 1997, kdy jsem ze svých rodných Českých Budějovic přišel do Prahy. V roce 2005 jsem na fakultu nastoupil jako odborný asistent a v současné době jsem profesorem na katedře finančního práva a finanční vědy. Jsem tedy s fakultou studijně či profesně spjat již více než 24 let.

Mým oborem je finanční právo, zvláště pak problematika daní a rozpočtů. Už od začátku mého působení na fakultě mě však mimo finančního práva lákalo něco dalšího, a to záležitosti týkající se chodu katedry i celé fakulty, a chtěl jsem proniknout do způsobu jejich fungování. Proto jsem byl velmi rád, když jsem byl v roce 2006 jmenován tajemníkem katedry finančního práva a finanční vědy. Tuto funkci jsem vykonával až do roku 2017 a byla to pro mě skvělá zkušenost, která mi umožnila lépe poznat organizaci a řízení fakultního pracoviště.

Dalším velmi důležitým bodem mé fakultní kariéry je mé působení v pracovních skupinách Akreditační komise v letech 2006 až 2012. Zde jsem získal znalosti a zkušenosti s problematikou akreditací a uskutečňování studijních programů, které jsem pak zúročil při přípravě akreditací na fakultě. Nejprve jsem na přípravě akreditací spolupracoval, později jsem byl jejich hlavním zpracovatelem. Potvrzením mého úsilí a schopnosti osvojení si této problematiky je – jak pevně věřím – schválení akreditace nového magisterského studijního programu Právo a právní věda, kterého jsem se stal garantem.

Snažil jsem se do studijního programu promítnout věci, které považuji z hlediska přípravy budoucích právníků za stěžejní. Došlo tak k posílení dovednostní složky studijního programu, protože teoretické znalosti jsou sice nesmírně důležité a potřebné, ale je nutné je umět i prakticky aplikovat. Proto jsem se zasadil o zavedení dovednostního předmětu Úvod do studia práva jako povinného předmětu pro studenty prvního ročníku a o nutnost absolvovat během studia další dovednostní předměty a odbornou právní praxi za stanovených standardů. Ohledně seminářů jsem přesvědčen, že je třeba vést menší skupinu studentů interaktivní formou, zadávat studentům úkoly, důsledně vyžadovat jejich plnění a poskytovat studentům zpětnou vazbu, aplikovat metodu učení se na základě řešení problémů a využít při výuce moderní technologie. Kontroly studia pak mají odrážet výuku, nemá být zkoušeno memorování textu právních předpisů, ale pochopení textu, myšlení studenta a širší souvislosti.

Zcela zásadním předělem v mé akademické kariéře se stal přelom let 2016 a 2017. Tehdy mi totiž akademická obec vyjádřila důvěru ve volbách a stal jsem se členem Akademického senátu PF UK i Akademické senátu UK. A co víc, fakultní senát mě zvolil svým předsedou a stal jsem se proto i členem kolegia děkana. Jako předseda senátu se snažím být prvním mezi rovnými, tím, kdo má odpovědnost za to, že senát přijímá smysluplná rozhodnutí a tím, kdo vede zasedání senátu konsenzuálním stylem.

Při své fakultní činnosti spolupracuji se svými zahraničními kolegy. Mohu například zmínit, že jsem členem European Association of Tax Law Professors (Amsterdam) a působil jsem jako visiting professor na Nova Southeastern University, Shepard Broad College of Law (Florida).

Jako určité potvrzení toho, že jdu ve své akademické dráze správným směrem, vnímám skutečnost, že jsem v současné době členem vědeckých rad všech čtyř právnických fakult v České republice. Velmi si toho vážím a je mi ctí působit v těchto vysoce vážených a erudovaných orgánech.

Mé působení na fakultě mi otevřelo dveře i do jiných orgánů a institucí. Získal jsem zkušenosti s řízením týmu, ať už jako vedoucí oddělení na Ministerstvu financí, jako předseda finanční komise Legislativní rady vlády nebo jako předseda dvou rozkladových komisí. V těchto funkcích jsem řešil a řeším složité právní a legislativní otázky týkající se zvláště právní úpravy daní, rozpočtů a jiných finančněprávních institutů.

Protože mi s ohledem na mé působení v právu nezbývá mnoho volného času, snažím se veškerý svůj volný čas trávit se svou ženou a dvěma dětmi, ideálně na naší chalupě na horách. Pravidelně běhám a jednou za čas si rád zahraji na kytaru (třeba u ohně na fakultním seznamováku).

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pro mě primárním cílem není dosahování funkcí, ale vykonávání činnosti, která mě baví, přináší mi naplnění, vidím v ní velký smysl a která je prospěšná pro fakultu a fakultní společenství. Toto tvrzení by samozřejmě platilo nadále i v případě, kdybych byl jmenován děkanem.

Stáhnout životopis (formát PDF)