Řízení a vedení fakulty, fakultní prostředí

Chci vést fakultu jako svébytnou součást univerzity pomocí dialogu a hledání konsensu napříč akademickou obcí a naplňovat takto přijaté závěry.

Mám jasnou vizi řízení fakulty a budu ji prosazovat. Snížím počet členů kolegia děkana a učiním potřebné související změny v kompetencích jeho členů. Zřídím rozšířené kolegium děkana a provedu změny, které povedou k vyšší informovanosti fakultní veřejnosti o fakultním dění a k jejímu širšímu zapojení do tohoto dění.

Budu prosazovat aktivní spolupráci s univerzitními orgány a vliv na jejich rozhodování v souladu se zájmy fakulty a univerzity.

Budova fakulty jako prostředí pro výuku a studium musí odpovídat 21. století při zachování její architektonické výjimečnosti. Zaměstnanci a studenti se musí na fakultě cítit dobře a musí se jim dostat potřebná podpora při řešení pracovních nebo studijních záležitostí.


 • Řízení
  • jasně vymezit kompetence proděkanů a útvarů děkanátu
  • efektivně řídit vedoucí akademických pracovišť
   • rozšířené kolegium děkana jako alternativa porad vedoucích kateder (podle aktuálních potřeb nejméně 1× za semestr); součástí rozšířeného kolegia budou také vedoucí akademických pracovišť a garanti studijních programů
   • pravidelná zasedání akademické obce
   • aktivnější a jasnější komunikace fakultního dění členům fakultní veřejnosti
  • vedoucí akademických pracovišť jmenovat maximálně na dvě po sobě jdoucí funkční období 3 let; poté vyhlásit otevřené výběrové řízení, do něhož se může přihlásit i současný vedoucí
  • klást důraz na otevřenost děkana vůči členům akademické obce a ostatním pracovníkům
   • děkan má být na fakultě, jak jen je to možné
   • pravidelné konzultační hodiny děkana
  • zlepšit spolupráci s rektorátem; cílem je, aby fakulta jako integrální a důležitá součást univerzity s univerzitou spolupracovala a aktivně ovlivňovala rozhodovací procesy rektorátu
  • zefektivnit sběr informací na základě zpětné vazby od členů fakultního společenství ohledně fakultního dění a jejich transparentní zohlednění při řízení fakulty
 • Kolegium děkana
  • snížit počet členů kolegia
   • vymezení kompetencí mezi proděkany pro tyto klíčové agendy: (1) magisterské studium, (2) doktorské studium a státní rigorózní zkoušky, (3) věda, (4) rozvoj fakulty, (5) zahraničí, (6) vnější a vnitřní komunikace
  • zřídit novou funkci proděkana pro rozvoj fakulty s kompetencí v oblasti strategického a personálního rozvoje
  • provést potřebné změny v dosavadních kompetencích
   • program celoživotního vzdělávání pro uchazeče o studium (obdoba prvního ročníku) bude v kompetenci proděkana, který má v gesci magisterské studium
   • ostatní programy celoživotního vzdělávání (Juridikum, U3V atd.) budou v kompetenci proděkana, který má v gesci vnější komunikaci
   • agenda financí bude v kompetenci tajemníka fakulty
   • habilitační a jmenovací řízení bude v kompetenci samotného děkana
  • zavést možnost zřizování koordinátorů jako členů kolegia ad hoc pro záležitosti, které jsou významné nebo aktuální
 • Akademická pracoviště
  • zachovat stávající roli kateder, nově definovat role ústavů a center a přizpůsobit jim stávající centra a ústav, případně zřídit akademická pracoviště nová (např. pro právo ICT)
   • katedry budou nadále základním akademickým pracovištěm zajišťujícím pedagogickou, vědeckou a další činnost ve vědních právních oborech
   • ústavy budou plnit roli vědeckého pracoviště, které se zabývá interdisciplinárním výzkumem nebo výzkumem specifických otázek právních vědních oborů a které je nositelem externích grantů
   • centra pak budou akademickými pracovišti zaměřenými na specifické formy pedagogické činnosti (např. praxe, dovednostní předměty) nebo výuku specifických či průřezových právních oblastí (např. zdravotnické právo, sportovní právo)
 • Fakultní prostředí
  • podporovat další rozvoj fakultního prostředí, který fakultnímu společenství nabídne prostory pro výkon potřebných činností i setkávání pedagogů a studentů (nové učebny, společná kancelář pro doktorandy, zázemí v přízemí budovy, sezení v jednotlivých patrech, relaxační centrum, kuchyňky)
  • provádět postupnou rekonstrukci budovy fakulty na základě rekonstrukčního plánu při zachování její architektonické výjimečnosti
  • dokončit analýzu rozmístění pracovišť v rámci budovy fakulty a zajistit vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance i doktorské studenty
   • vycházet z principu, že osoby ve stejném nebo obdobném postavení a se stejným úvazkem by měly mít k dispozici přibližně stejně velký pracovní prostor
  • směřovat k „zelené fakultě“
   • ekologicky odpovědnější fakulta aktivně hledající možnosti pro snížení energetické náročnosti budovy (výměna oken, oprava pláště budovy, tepelná čerpadla nebo solární panely, led osvětlení)
   • větší podpora recyklace na fakultě a zvýšení podílu zelených ploch ve vnitřních prostorách i před budovou fakulty
   • v rámci širší univerzitní iniciativy provedení ekologického auditu a hledání nástrojů pro snížení uhlíkové stopy fakultního prostředí
  • zavést inteligentní řízení budovy a klást důraz na bezpečnost osob a ochranu majetku
  • změnit a sjednotit vizuální prezentaci ve vnitřních prostorách fakulty (ukazatele, jmenovky, nástěnky pracovišť)
  • efektivně využít prostor druhého suterénu (např. relaxační centrum se sociálním zařízením) a zbývajících prostor půdy (např. komunitní nebo výuková místnost)
  • provést analýzu možností využití dvora budovy
 • Podpora pracovníkům a studentům
  • zavést efektivní stížnostní mechanismus pro členy akademické obce a ostatní pracovníky
  • zřídit funkci fakultního ombudsmana/ky nebo ombudsmanů/nek
   • možnost člena akademické obce a ostatní pracovníků se na ombudsmana/ku obrátit
   • mediační role a předávání podnětů a stanovisek fakultním orgánům
   • nezávislá osoba jmenovaná děkanem na návrh akademického senátu
  • klást důraz na péči o duševní zdraví a psychologickou podporu
   • podporovat dostupnost fakultní psychologické poradny (zvýšit kapacitu, šířit povědomí o jejím fungování)
   • podporovat projekty a programy, které vedou k tomu, aby fakulta byla méně anonymním prostředím (např. studijní skupiny)
   • doprovodné kampaně informující o důležitých tématech
  • podporovat smysluplné spolkové aktivity studentů
 • Administrativa
  • snížit administrativní náročnost pomocí důsledné elektronizace vhodných agend (např. dovolená, studijní formuláře, fakturace)
  • vycházet z principu, že mají obíhat elektronické dokumenty, nikoli osoby nebo listinné dokumenty
  • aktivně připravovat a formulovat priority pro výzvy a granty (např. evropské projekty, projekty MŠMT) zaměřené na rozvoj institucionálního prostředí
  • profesionalizovat právní servis – právní služby (např. v oblasti zadávání veřejných zakázek, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., pracovněprávní agendy) vykonávat prostřednictvím fakultního právníka nebo externího advokáta