Akademičtí a ostatní pracovníci

Na fakultě má působit sbor akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů, kteří jsou řádně odměňováni, motivováni k práci a kteří odvádějí kvalitní práci a vidí v ní smysl a cíl.

Akademický pracovník musí při nástupu na fakultu dostat jasnou vizi svého dalšího kariérního růstu. Kariérní růst nesmí záviset na osobních preferencích nebo antipatiích, ale musí se odvíjet od kvalitní výuky, vědecké činnosti a zapojení se do mezinárodní spolupráce.

Administrativní pracovníci mají být pro pedagogy a studenty partnery zajišťujícími jim potřebnou podporu a podmínky pro vzdělávací a vědeckou činnost. Za svou práci mají být řádně odměňováni.


 • Mzdy
  • důrazně působit na zvýšení objemu peněžních prostředků plynoucích na fakultu na mzdy
  • mimofakultní úvazek k úvazku akademického nebo vědeckého pracovníka nesmí být finanční nutností
  • spravedlivě odměňovat fakultní zaměstnance na základě kvality a množství odvedené práce
   • ॰ zohlednění pracovních výkonů ve velikosti úvazku a výši mzdy
   • ॰ vyšší mzdy pro ty pracovníky, jejichž práce je nadstandardní z hlediska její kvality a množství
   • ॰ odpovídající úvazky a mzdu těm, pro které je pracovní činnost na fakultě vedlejší činností
 • Zaměstnanecké benefity
  • umožnit sladění pracovního a osobního života (zkrácené úvazky, home office apod.)
  • efektivně využívat zaměstnanecké benefity (poskytovat příspěvek na stravování nejen těm, kteří se stravují v menze; poskytovat vzdělávací volno apod.)
  • aktivně spolupracovat se soukromým sektorem a vyhledávat nové příležitosti pro zaměstnanecké benefity například v oblasti kultury a sportu
 • Kariérní řád
  • provést evaluaci pedagogických, vědeckých a dalších výkonů za předcházející období a reflexi výsledků – v návaznosti na to zařadit pracovníky do rolí odpovídajících jejich výkonům (akademický pracovník, vědecký pracovník a lektor)
  • provést revizi požadavků kladených na pracovníky, zahrnutí všech činností do standardů výkonů pracovníků
  • nastavit transparentní plán pro osobní růst pracovníků včetně nezbytné podpory ze strany fakulty
  • zlepšit podporu nových zaměstnanců a jejich zapojení do fakultního dění