Chtěl bych, aby naše fakulta vychovávala nejlepší právníky, kteří mají nejen potřebné znalosti, dovednosti a schopnosti, ale také pevné morální hodnoty. Studium má být náročné a kvalitní, s jasně danými pravidly, v kolegiálním prostředí založeném na vzájemném respektu. Při uskutečňování studijních programů je třeba klást důraz nejenom na teorii, ale také na její aplikaci v praxi.

Ve stávajících i nových studijních programech je potřeba klást důraz na výuku právnických cizích jazyků a rovněž samotná výuka vybraných předmětů by měla být nabízena v cizích jazycích, neboť pouze dostatečně jazykově vybavení absolventi mohou obstát na současném trhu práce.

Chci, aby fakulta v rámci přijímacího řízení usilovala o nejlepší uchazeče. Naše fakulta má být první volbou uchazečů.

Záleží mi na názorech vyučujících. Zasadím se o to, aby byly zohledňovány nejen při uskutečňování studijního programu.

Chci pokračovat v intenzivní komunikaci se studenty a pomáhat jim řešit jejich každodenní problémy spojené se studiem. Nadále se chci pravidelně účastnit fakultního seznamovacího kurzu a navazovat tak dialog se studenty již od počátku jejich studia.


Magisterský studijní program Právo a právní věda

 • obecně
  • klást důraz na stabilitu studijních programů a legitimní očekávání vyučujících a studentů
  • nastavit vzdělávací cíle předmětů ve vazbě na profil absolventa tak, aby celé studium směřovalo ke kvalitní přípravě studentů na budoucí praxi
   • každý předmět by měl mít jasně stanovený vzdělávací cíl, jak je to obvyklé v zahraničí, neboť cíle předmětů vedou ke kvalitnější výuce a férovému zkoušení
   • vzdělávací cíle by měly reflektovat aktuální vývoj práva a společnosti
  • poskytovat učitelům didaktickou a metodologickou podporu (např. individuální návštěvy v hodině a konzultace s metodikem)
  • pokračovat v implementaci nového magisterského studijního programu v dalších ročnících a dokončit ji
   • průběžně vyhodnocovat uskutečňování programu a provádět pouze nezbytné úpravy
   • využívat statistická data o uskutečňování studijního programu
  • zajistit, aby studenti v dříve zavedených magisterských studijních programech mohli plnohodnotně dostudovat
   • přebírat dobrou praxi z nového studijního programu při zohlednění legitimního očekávání učitelů a studentů
   • případné změny transparentně a včas komunikovat a zajišťovat podmínky srovnatelné s novým studijním programem
  • institucionálně podporovat dokončení studia ve standardní době studia zvýšené maximálně o jeden rok
   • vyhodnotit, zda zavedení předmětů, které není možné v případě jejich neabsolvování znovu zapsat, přispívá k dosažení tohoto cíle
   • dále zjednodušovat administrativní postupy studia, protože o úspěchu ve studiu mají rozhodovat schopnosti, a nikoli administrativní překážky
 • přijímací řízení
  • pokračovat v účasti fakulty na veletrzích pro uchazeče a věnovat se budování image fakulty, aby byla vnímána mezi uchazeči jako kvalitní a inovativní vzdělávací instituce
  • pokračovat v pořádání fakultního seznamovacího kurzu pro první ročník
   • fakultní seznamovací kurz je příležitostí seznámit studenty s jejich studijním programem a vybranými předměty, fakultou a jejími učiteli
   • dává rovněž možnost studentům se navzájem poznat a snižuje tak případné riziko osamělosti při studiu na fakultě
  • institucionálně podpořit vznik menších studijních skupin studentů prvního ročníku pod mentoringem starších spolužáků a doktorandů
  • nadále pořádat Den otevřených dveří a pokračovat v aktivitách směřujících k získávání uchazečů a rozšířit je
   • vytvořit webovou mikrostránku (např. uchazeci.prf.cuni.cz) s informacemi pro uchazeče; její součástí budou strukturované informace o přijímacím řízení, výběr úspěchů stávajících studentů i absolventů, blog „prváka“, ev. studijní podpora pro maturanty z oblasti práva, informace o Street Law atd.
   • podporovat pracovní skupinu pro propagaci fakulty ve vztahu k uchazečům o studium
   • důraznější prezentace úspěchů absolventů fakulty směrem k uchazečům
 • přednášky
  • zajistit, že u každého povinného předmětu budou v nahrané formě (video/audio) dostupné přednášky pokrývající základní témata daného předmětu
   • je možné nahrávat klasickou kontaktní přednášku v reálném čase, nahrát přednášku ve studiu nebo nahradit přednášku komentovanými prezentacemi
   • nahraná přednáška je vhodnější z hlediska naplnění výukových cílů a dosažení požadovaných znalostí a dovedností studentů
  • nahrávané přednášky doplňovat klasickými kontaktními přednáškami umožňujícími větší interaktivitu přednášejícího a studentů zaměřenými na aktuální nebo dílčí témata
   • změny u jednotlivých předmětů provést koncepčně po diskuzi s garanty povinných předmětů
 • seminární výuka
  • klást důraz na moderní pedagogické přístupy, právní myšlení, právní argumentaci a inovaci metod i forem seminární výuky
  • vyučovat semináře interaktivní formou (student-centered learning)
  • požadovat průběžnou práci, vyžadovat plnění zadaných úkolů a poskytovat na ně zpětnou vazbu
  • zajistit, aby plnění seminárních úkolů bylo předpokladem pro konání kontroly studia s tím, že toto plnění se zohlední ve výsledné klasifikaci
  • posílit v předmětech písemnou formu projevu (eseje, seminární práce, cvičná právní podání apod.); důraz na akademické psaní a diplomové semináře
  • zakomponovat do výuky seminářů metodu učení se na základě řešení problémů (problem‑based learning)
  • podporovat moderní výukové formy (moot courty, jiné simulace, letní školy apod.)
  • používat při výuce informační systémy (Moodle, Turnitin apod.)
 • výuka v cizím jazyce
  • rozšiřovat nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích zvláště rodilými mluvčími včetně mezifakultně a meziuniverzitně vyučovaných kurzů v rámci Aliance 4EU+
  • nabízet pro zájemce v angličtině i některé povinné předměty (zejména z oblasti mezinárodního práva, evropského práva) jako plnohodnotnou náhradu povinných předmětů vyučovaných v českém jazyce (obdobně jako od akademického roku 2021/2022 u předmětu Právo a ekonomie)
  • podporovat možnost studentů navštěvovat některé předměty vyučované v rámci programu Erasmus+
 • právní praxe a dovednostní předměty
  • zajistit vzdělání, které odpovídá požadavkům současné právní praxe při zachování vysoké úrovně teoretického základu
  • pokračovat v důrazu na dovednostní složku studijního programu, o kterou jsem se jako garant studijního programu zasadil (zavedením povinného předmětu Úvod do studia práva, vytvořením skupiny dovednostních předmětů, zavedením povinné právní praxe)
  • rozšiřovat nabídku předmětů odborných právních praxí a klást důraz na naplňování Standardů odborných právních praxí
  • spolupracovat s odborníky z praxe jak při úpravách, tak při realizaci programu
  • podporovat vznik life-client fakultní právní kliniky, v jejímž rámci studenti pod dozorem odborníků poskytují právní rady veřejnosti a získávají tak cenné zkušenosti
 • kontroly studia (zkoušky, klasifikované zápočty a jiné)
  • prosazovat objektivitu a férovost kontrol studia při zachování vysokých nároků
  • definovat standard kontroly studia
   • u každé kontroly studia by mělo být jasně a srozumitelně popsáno, jaký je její obsah a jak bude probíhat
   • podle standardu by měl zkoušet každý zkoušející daného předmětu, aby byla zajištěna srovnatelnost a předvídatelnost
  • poskytovat studentům bezprostřední zpětnou vazbu jako nezbytnou součást jakékoliv kontroly studia, která jim umožní se zlepšovat
 • ústní zkoušky
  • nezkoušet memorování textu, ale jeho porozumění, souvislosti a schopnost přemýšlení nad textem právního předpisu, který je k dispozici při přípravě i při zkoušení
   • vyučujícím poskytnout metodologickou podporu k nastavování konkrétní podoby zkoušení
  • ústní zkoušky nerušit plošně, ale vést diskuzi o tom, kde má být ústní zkouška nahrazena písemnou nebo kombinovanou
 • státní závěrečné zkoušky
  • zrušit ústní soukromoprávní a veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky a vést diskuzi o vhodnější formě závěru studia
  • v této diskuzi vycházet z následujících východisek:
   • státní závěrečné zkoušky mají být nastaveny tak, aby komplexně ověřily znalosti, dovednosti a schopnosti, které má student získat v průběhu studia
   • v rámci přípravy na státní závěrečné zkoušky má i nadále docházet k propojení dosavadních znalostí získaných v rámci jednotlivých předmětů tak, aby student získal komplexnější představu o právu
   • k obsahu státních zkoušek přistupovat tak, že studenti již mají složené kontroly studia z jednotlivých předmětů – nemá se jednat o druhou postupovou zkoušku
   • veřejnoprávní a soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky mají probíhat písemnou formou a jejich součástí má být řešení právního případu
   • v rámci diskuze bude nutné vyřešit vhodné nastavení ve vztahu k současným klauzurním pracím
   • státní závěrečné zkoušky nesmí být přehnaně stresující záležitostí
 • diplomové práce
  • klást důraz na individuální témata diplomových prací a minimalizaci stejných generických témat ve stejném časovém období
  • zvýšit kvalitu diplomových prací pomocí jednotného diplomového semináře
   • diplomový seminář musí studenty dobře připravit na psaní diplomové práce
   • vysvětlení materiálních i formálních pravidel pro psaní diplomové práce s důrazem na etická pravidla – citování zdrojů, upozornění na plagiátorství a ghostwriting
   • shodné podmínky pro získání kolokvia za diplomový seminář
  • posílit důraz na samostatnou tvůrčí činnost studenta, nicméně na základě skutečné interakce s vedoucím práce; zajistit metodologickou podporu studentského výzkumu a seznámit studenty s etickými standardy akademické práce
  • odevzdávat diplomové práce jen elektronicky; bude-li člen komise mít zájem o listinnou verzi, bude mu fakultou zajištěna
 • zpětná vazba
  • průběžně získávat zpětnou vazbu od pedagogických pracovníků (výuka, kontroly studia) a důsledně ji zohledňovat při uskutečňování programu a jeho případných změnách
  • pokračovat v anketách hodnocení výuky a kontrol studia studenty, zlepšit zohlednění výsledků anket a důsledně projednávat výsledky evaluační komisí
  • sledovat a vyhodnocovat dlouhodobé vývoje a trendy

Další pregraduální studijní programy

 • prosazovat internacionalizaci fakultního prostředí a zavést nové navazující magisterské studijní programy vyučované v cizím jazyce ve spolupráci se zahraničními partnery
  • nahradit některé programy LL.M. navazujícími magisterskými studijními programy v angličtině nebo vyučovat obdobné programy jako programy LL.M. jako navazující magisterské studijní programy (např. Human Rights, Health and Law)
 • vytvořit institucionální podporu těmto programům a zajistit jejich odpovídající financování
 • obsah programů diskutovat s fakultní akademickou obcí

Státní rigorózní zkouška

 • rigorózní práce více zaměřit na propojení teorie s praxí nebo praktické otázky
 • poskytovat kvalitní služby uchazečům, kteří za ně platí poplatek
 • odevzdávat rigorózní práce jen elektronicky; bude-li člen komise mít zájem o listinnou verzi, bude mu fakultou zajištěna

Doktorské studijní programy

 • udržet a dále zkvalitňovat všechny uskutečňované doktorské studijní programy
  • v rámci přijímacího řízení klást důraz na předložený projekt disertační práce
  • zlepšit podporu doktorandů na fakultě jak v oblasti jejich vzdělávání v průřezových dovednostech, tak ve formě zlepšení pracovního prostředí (např. pracovní místnost určená pro doktorandy)
  • zkvalitnění studia prostřednictvím inovace rámcových individuálních studijních plánů
 • zvýšit počet výstupů (publikace, konference); podpora publikování článků doktorandů v renomovaných časopisech zařazených v databázích WoS a Scopus
 • doplnit didaktiku pro doktorandy
 • klást důraz na povinné zahraniční stáže (zejména u interních doktorandů)
 • povinnost podat žádost o grant během studia; podpora přípravy takového grantu, zapojování doktorandů do grantů školitele
 • zvýšit počet studentů, kteří dokončí studium ve standardní době studia zvýšené maximálně o jeden rok
  • využívat hodnocení B a C
  • využívat snížení doktorandského stipendia u interních doktorandů v případě hodnocení B
 • vytvořit informační stránku pro doktorandy a školitele
 • podporovat studium v systému cotutelle (dvojí vedení disertační práce) ve spolupráci se zahraničními univerzitami a vytvořit odpovídající administrativní zázemí pro takové studium
 • zvýšit počet setkávání doktoranda se školitelem a doktorandů navzájem (např. formou pořádání vědeckých seminářů)
 • zajistit institucionální podporu doktorandů ve formě mentoringu, administrativní, didaktické a metodologické podpory včetně podpory při přípravě individuálního studijního plánu
 • zvýšit počet studentů doktorského studia s realizovanými granty a zlepšit institucionální podporu pro jejich získávání
 • realizovat celofakultní diskuzi o dalším směřování doktorského studia ve světle chystané zásadní reformy financování doktorského studia a o vymezení standardů jeho obsahu